OFERTA

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych, obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych oraz uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Pro­jek­ty wy­ko­nu­je­my tak­że dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cji wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji:

 • ochrony przeciwpożarowej obiektów (członkostwo SITP małopolska )
 • symulacji numerycznej pożarów CFD (certyfikaty ITB, CNBOP-PIB, NFPA)
 • instalacji wentylacji mechanicznej
 • instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • instalacji sprężonego powietrza
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji ciepła technologicznego
 • instalacji gazowych
 • instalacji gazów technicznych
 • instalacji tryskaczowych
 • instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • kotłowni oraz węzłów cieplnych
 • instalacji tryskaczowej
 • sieci i przyłącza ciepłownicze
 • sieci i przyłącza gazowe
 • sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • audytu energetycznego

Wszystkie wykonywane dokumentacje posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie techniczne oraz są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną i obowiązującymi normami, przepisami.

OFERTA SYMILACJE - CFD NASZE REALIZACJE KONTAKT JAK DO NAS TRAFIĆ